ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STARCHIEFS CLASSIC CARS BV

 

ALGEMEEN

 1. Dèze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen Starchiefs Classic Cars BV (hierna SCC BV), en kopers van opdrachtgevers met betrekking tot koop, reparatie en onderhoud van auto's, onderdelen en toebehoren daarvoor.
 2. Algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen per 1 januari 2015 en treden in werking per 1 januari 2015.

 

DEFINITIES

In Dèze algemene voorwaarden woordt verstaan onder:

 • de auto: een personenauto's, een daarvan afgeleide combinatie-of bestelauto, waarvan het totaalgewicht inclusief het laadvermogen niet meer bedraagt dan 3,500 kg;
 • de in te kopen auto: een auto die in het kader van de overeenkomst door de koper bij wege van inkoop aan de verkoper woordt verkocht;
 • de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een auto dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor;
 • de verkoper: degene die ingevolge de overeenkomst een auto dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt;
 • de koper: degene matrijs ingevolge de overeenkomst een auto dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor koopt;
 • de opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel-of Piersma, vrijwillige van wettelijke keuringen en schadetaxaties, elk afzonderlijk van tezamen aangeduid als ' werkzaamheden ';
 • de opdrachtgever: degene die de reparateur opdracht geeft tot het uitvoeren van doen uitvoeren van werkzaamheden;
 • de reparateur: degene die ontmoette betrekking tot een auto en/van onderdelen en toebehoren daarvoor een opdracht uitvoert van doet uitvoeren;

 

 

KOOP EN VERKOOP

 

Artikel 1-de aanbieding

De aanbieding van de verkoper woordt monding, schriftelijk, van elektronisch uitgebracht en is

-Indien een termijn voor aanvaarding is gesteld – van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien Dèze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als Dèze door de verkoper is bevestigd.

Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee werkdagen van kracht, mits de auto onverkocht is gebleven.

 

Artikel 2-de overeenkomst

De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te woorden vastgelegd. Van een Inver overeenkomst dient een afschrift aan de koper te woorden verstrekt. Het ontbreken van een Inver van elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt dèzee overeenkomst echter niet nietig.

 

Artikel 3-de inhoud van de overeenkomst

In een Inver van elektronisch vastgelegde overeenkomst woorden in ieder zelfstandig opgenomen:

 • het chassisnummer/kenteken van de auto en eventueel in te kopen auto, beide ontmoette de eventuele toebehoren;
 • de prijs van de auto op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding van de prijs een groot van een niet-vast overeengekomen prijs is;
 • de prijs van de eventueel in te kopen auto op het afgesproken moment van levering van die auto; Hierbij dient te woorden opgemerkt dat het per definitie gaat om een marge-auto, tenzij uitdrukkelijk woordt aangegeven dat het een BTW-auto betreft;
 • de afleveringskosten van de auto;
 • de vermoedelijke van uitdrukkelijke vaste leveringsdatum; -de wijze van betaing.

 

Artikel 4-prijswijzigingen/stijging

 1. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege woordenen zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van auto's te allen tijde doorberekend.
 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 deksel 1 mogen naast de evengenoemde wijzigingen tevens prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks-en/of importeursprijzen en in valutakoersen in de niet-vast overeengekomen prijs van de auto's woorden doorberekend. De koper heeft na kennisgeving van Dèze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs door de verkoper plaatsvindt na het volkren van de overeenkomst. De ontbinding dient binnen tien dagen na die kennisgeving plaats te vinden. De ontbinding dient schriftelijk plaats te vinden.

 

Artikel 5-het risico voor de auto

De auto is tot het tijdstip van feitelijke hefbooming voor rekening wordt geboekt en risico van de verkoper. De eventueel in te kopen auto wordt pas eigendom van de koper zodra de feitelijke hendeling daarvan aan hem heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is de in te kopen auto voor rekening wordt geboekt en risico van de verkoper en komen alle kosten voor zijn rekening wordt geboekt. Hieronder vallen te de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan te ontstaan, too die schade als gevolg van het niet kunnen inhefbomen van de officiële autodocumenten.

 

Artikel 6-annulering

 1. De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren, ongeacht van de verkoper in zijn verplichtingen tekort is geschoten.

Dèze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. De koper is gehouden om binnen Éen week na Dèze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Dèze schade is vastgesteld op 15% van de koopprijs van de geannuleerde auto. Indien de koper binnen 10 dagen Dèze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk me te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat zelfstandig kan de koper geen uitspraak meer doen op de annulering. De verplichting van de koper tot betaing van Dèze schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel 19 van dèzee algemene voorwaarden waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaal is overeengekomen.

 1. De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien de in te kopen van de te verkopen autodeur de koper aan de verkoper is geleverd.

 

Artikel 7 – staat van de auto

 1. Op het moment van feitelijke hefboom van de in te kopen/te verkopen auto dient Dèze zich in dezelfde staat te vinden als Dèze zich bevond op het moment dat de overeenkomst tot inkoop/verkoop werd gesloten.
 2. Mochten zich er tussen het moment van volkren van de overeenkomst tot inkoop/verkoop en de feitelijke levering wijzigingen aan de auto hebben voorgedaan, zowel van optische aard als wat betreft de technische staat van de auto, dan stelt de verkoper de koper hiervan onverwijld op de hoogte.
 3. Het bepaalde in het deksel 2 van dit artikel kan aanleiding geven tot wijziging dan wel ontbinding van de gesloten overeenkomst.

 

Artikel 8 – bezichtiging van de auto

 1. Verkoper stelt koper in staat een volledige inspectie van de aangeboden auto uit te kunnen voeren, waarbij de mogelijkheid woordt geboden gebruik te maken van een brug. Tevens valt hieronder het op geheel vrijblijvende basis aanbieden van het maken van een proefrit.
 2. Koper wordt alle vrijheid geboden om de deur verkoper aangeboden autodeur een erkend taxateur te laten beoordelen. De kosten van Dèze taxatie komen voor kosten van koper.

 

Artikel 9-advertenties

Ondanks de zorg die door ons aan de corrigerende invoer van de gegevens van de aangeboden auto's besteed woordt, kunnen wij niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden woorden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Bezoekers van onze site en/of lezers van advertenties van op andere websites kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de deur ons aangeboden informatie en prijzen, van de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

 

REPARATIE EN ONDERHOUD

 

Artikel 10-de opdracht

De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden woordt monding, van schriftelijk, van elektronisch gegeven. Een elektronisch door de opdrachtgever gegeven opdracht komt eerst tot stand nadat Dèze door de opdrachtnemer is bevestigd. Een afschrift van een Inver opdracht woordt desgewenst aan de opdrachtgever verstrekt.

 

Artikel 11-prijsopgave en termijn

De opdrachtgever kan voor van bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen woorden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en de reparateur een vaste prijs en/of termijn overeenkomen. Indien de bij benadering opgegeven prijs met meer dan 20%, waarbij een minimum bedrag van € 100,00 geldt, wordt overschreden van dreigt te woorden overschreden, dient de reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te beëindigen, ontmoette inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van de reparateur voor de Riet door zoom verrichte werkzaamheden. Bij overschrijding van dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, dient de reparateur de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te stelen, onder opgave van de nieuwe datum van Afl.

 

Artikel 12-de rekening wordt geboekt

Van de uitgevoerde werkzaamheden woordt een gespecificeerde rekening wordt geboekt afgegeven.

 

Artikel 13-stallingskosten

Indien de opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van de gereedmelding van de uitvoering van de opdracht de auto niet heeft afgehaald, kan de reparateur een binnen zijn bedrijf gehanteerde van, bij gebreke daarvan, een andere redelijke vergoeding wegens stallingskosten in rekening wordt geboekt brengen. Dèze vergoeding voor stallingskosten is vastgesteld op een bedrag van € 100,00 per maand.

 

Artikel 14-retentierecht

De reparateur kan het retentierecht uitoefenen op de auto, indien en voor zolang als:-de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de auto niet van niet in zijn geheel voldoet;

 • de opdrachtgever de kosten van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden aan dezelfde auto niet van niet in zijn geheel voldoet;
 • de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de reparateur/verkoper niet van niet geheel voldoet.

De reparateur kan het retentierechts te uitoefenen indien het geschil terzake van de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de geschillencommissie voertuigen genoemd in artikel 21 lid 2 van bij de rechter. De reparateur kan het retentierecht niet uitoefenen indien de opdrachtgever voldoende (vervangende) zekerheid, bijvoorbeeld via een storting in storting bij de geschillencommissie voertuigen, heeft gesteld.

 

Artikel 15-vervangen onderdelen

De vervangen onderdelen woorden na uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien Dèze daarom bij het verstrekken van de opdracht heeft verzocht.

Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten woorden afgezonderd. In dat zelfstandige woorden de onderdelen wel ter beschikking gesteld nadat de garantieclaims volgens de garantiegever zijn afgehandeld en de opdrachtgever middels Dèze onderdelen wil aantonen dat de garantieclaims niet van (nog) onvoldoende zijn afgehandeld. In alle andere gevallen woorden de vervangen onderdelen eigendom van de reparateur, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

 

Artikel 16-schadetaxatie

Indien de reparateur een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan de opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten daarvan in rekening wordt geboekt woorden gebracht. Dèze kosten woordenen niet in rekening wordt geboekt gebracht indien een opdracht tot reparatie aan de reparateur woordt verstrekt, dan wel indien de hefbooming van een andere auto ontmoette de reparateur woordt overeengekomen. De taxatiekosten worden vooraf door partijen schriftelijk overeengekomen.

Bij gebreke daarvan zijn in redelijkheid vast te stelen taxatiekosten verschuldigd, waarbij partijen tot uitgangspunt nemen de gedragsregels bij expertise, opgesteld in onder overleg tussene BOVAG, FOCWA, NIAV en NVV.

 

GARANTIE

 

Artikel 17-garantie op auto's en onderdelen/toebehoren

 1. Door de garanties vermeld in dit artikel en in artikel 18 woorden de wettelijke rechter (waaronder het recht ingevolge boek 7 van het BW dat de zaak bij AFL aan de overeenkomst beantwoordt) die een koper/opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van uitspraak van bedrijf uit dien hoofde heeft, onverlet gelaten. Bij garagebezoek in verband met de garantie bedoeld in dit artikel en in artikel 18 zorgt de verkoper ervoor dat op passende wijze in de vervoersbehoefte van de koper wordt voorzien.
 2. Op de auto's en op de onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan die welke door de fabrikant c.q. importeur woordt verstrekt, en de wettelijke rechts zoals genoemd in het deksel 1.
 3. Op de auto's verleent de verkoper geen garantie, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. De verkoper geeft geen garantie op de kilometerstand die de kilometerteller van de auto vermeldt.
 5. Tenzij anders overeengekomen woorden de auto's zonder geldige algemene periodieke keuring (APK) afgeleverd.

Op los geleverde onderdelen wordt nimmer garantie verstrekt. Defecten die zijn ontstaan buiten de Europese economische ruimte vallen niet onder de garantie op de auto's, tenzij koper aantoont, dat de defecten niet zijn ontstaan door de van de Europese economische ruimte afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen, inferieure brandstof enz.).

 

Artikel 18-reparatie-en onderhoudsgarantie

 1. De reparateur garandeert binnen de Europase economische ruimte de goede uitvoering van de door zoom aangenomen van uitbestede opdrachten en de daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf het tijdstip dat de auto weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op juiste wijze en binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast uitvoeren van de niet van niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Indien de alsnog door de reparateur uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk van zinvol zijn, heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding.
 2. Geen garantie woordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.
 3. De aanspraken op de garantie vervallen indien:
 4. de opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de reparateur daarvan in kennis stelt;
 5. de reparateur niet in de gelegenheid woordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
 6. derden zonder voorkennis van toestemming van de reparateure werkzaamheden hebben verricht sterven in verband staan met de door de reparateur verrichtee werkzaamheden ten aanzien waarvan een uitspraak op de garantie woordt gedaan. De garantie geldt echter wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich oudsten heeft voorgedaan en dit door de opdrachtgever aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond.

In dat zelfstandig vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van het prijspeil zoals dit in het bedrijf van de reparateur geldt.

Dèze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten.

 

 

ALGEMENE BEPALINGEN

 

Artikel 19-de Beta

 1. De schulden van de koper/opdrachtgever aan de verkoper/reparateur zijn brengschulden. Betaal dient te geschieden bij AFL van de auto van de onderdelen van na de verrichte diensten. Onder mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een deur de verkoper/reparateur aangegeven Bank-van girorekening op het tijdstip van levering.
 2. Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaing is overeengekomen, is de verkoper/reparateur gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente in rekening wordt geboekt te brengen. Hierbij woordt het moet contantkorting gedeelte van de maande vanaf het moment waarop betaing had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Dèze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door de verkoper/reparateur uitstel van betaing is verleend zonder dat daarmee de verplichting van de koper/opdrachtgever tot converre Betaal komt te vervallen. De verhoging gaat Éen maand na de verzending van de factuur in.
 3. Indien partijen hebben afgezien van converre betaing en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaal zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van Éen maand. De koper/opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maande als gehele maand woordt aangemerkt vanaf twee weken nadat hij bij aangetekende brief door de verkoper/reparateur is aangemaand om te betalen.
 4. Indien de koper/opdrachtgever na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de verkoper/reparateur gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen.

Dèze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die de verkoper/reparateur in rekening wordt geboekt woorden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder anders van wie zij zich bedienen voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De

buitengerechtelijke kosten woorden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, tenzij de koper aannemelijk maakt dat de verkoper minder schade lijdt.

 

Artikel 20-eigendomsvoorbehoud

De geleverde auto blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang de auto niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht Dèze voor zijn rekening wordt geboekt W.A. + Casco te leemass en te doen onderhouden. De Verkopert tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de auto gehouden zijn.

Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken, die derden op de verkopere zouden mogen hebben en die in verband kunnen woorden gebracht ontmoette het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

 

Artikel 21 – Nederlands recht

Op alle auto's die door SCC BV woorden verkocht en waarop Dèze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

Artikel 22-afwijkingen

Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van Dèze algemene voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien Dèze deur beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.

 

Artikel 23-klachten

Een koper/opdrachtgever die klachten heeft over de verkoop van een auto van over de uitvoering van de reparatie-en onderhoudsgarantie dient zich eerst tot Starchiefs Classic Cars BV te wenden.

 

Artikel 24-eventueel

De eventueel van koper/opdrachtgever die woorden vermeld op de orderbevestiging woordenen deur verkoper/opdrachtnemer verwerkt in de zin van de wet bescherming

Eventueel (WBP). Aan de hand van Dèze verwerking kan verkoper/opdrachtnemer: de overeenkomst uitvoeren en zijn garantieverplichtingen jegens de koper/opdrachtgever nakomen, koper/opdrachtgever een optimale service geven, hem tijdig voorzien van actuele auto-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de eventueel beschikbaar gesteld woordenen aan derden, waaronder de importeur van een merk voertuig, tien behoeve van direct marketingactiviteiten voor voertuigen. De autogegevens woorden opgenomen in het systeem van de Stichting nationale Autopas. In dit systeem worden afgelezen kilometerstanden geregistreerd om fraude ontmoette kilometertellers te voorkomen. Tegen verwerkingen van eventueel in de zin van de WBP ten behoeve van directmailing activiteiten geformuleerd het eventueel door de koper/opdrachtgever bij verkoper/opdrachtnemer aan te tekenen verzet.

 

 

INTERNET VERKOOP

Bij verkoop van via de website van Starchiefs Classic Cars BV aangeboden auto's, waarbij de koopovereenkomst tussen Starchiefs Classic Cars BV en koper op afstand tot stand is gekomen, zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals opgenomen in bijl 1.

 

BIJLAGE 1:

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ INTERNET VERKOOP

 

Artikel 1-Toepasselijkheid

 1. Dèze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Starchiefs Classic Cars BV (hierna SCC BV) en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen SCC BV en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand woordt gesloten, woordt de tekst van Dèze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, gaat voordat de overeenkomst op afstand woordt gesloten, woorden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij SCC BV zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedigje mogelijk kosteloos woorden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch woordt gesloten, kan in afwijking van het vorige deksel en voordat de overeenkomst op afstand woordt gesloten, de tekst van Dèze algemene voor waardene langs elektronische weg aan de consument ter beschikking woorden gesteld op zodanige wijze dat Dèze door de consument op een eenvoudige manier kan woorden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt voordat de overeenkomst op afstand woordt gesloten, door SCC BV woorden aangegeven waar van de algemene voor waardene langs elektronische weg kan woorden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg van op andere wijze kosteloos zullen woorden toegezonden.

 

Artikel 2-het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft van onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden de beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de auto door de consument mogelijk te maken. Als SCC BV gebruik maakt van afbeeldingen zijn Dèze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden auto. Kennelijke vergissingen van kennelijke fouten in het aanbod binden SCC BV niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 3-de overeenkomst

 1. De koopovereenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in het deksel 2, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod lange elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt SCC BV onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van Dèze aanvaarding niet door SCC BV is bevestigd, kan de consument de koopovereenkomst ontbinden.
 3. Indien de koopovereenkomst elektronisch tot stand komt, treft SCC BV passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van gegevens en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, wordt SCC BV daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. SCC BV wordt bij de aanvaarding van het aanbod van een auto, aan de consument de volgende informatie, schriftelijk van op zodanige wijze dat Dèze door de consument op een toegankelijke manier kan woorden geraadpleegd, toezenden:

 

 1. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 2. de informatie over eventuele garanties en bestaande service na aankoop.

 

Artikel 4-herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van een auto heeft de consument de mogelijkheid de koopovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Dèze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de auto door de consument.
 2. Tijdens de bedenktijd moet de consument zorgvuldig omgaan met de auto. Hij wordt de auto slechts in die mate gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen van hij de auto wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, moet hij de auto met alle geleverde toebehoren waaronder de officiële autodocumenten aan SCC BV retourneren, conform de door SCC BV verstrekte redelijke en duidelijke instrueren.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van de auto kenbaar te maken aan SCC BV. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument de auto binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de auto tijdig is teruggestuurd.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. de auto niet aan SCC BV heeft geretourneerd, is de koop een feit.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van de auto berust bij gebruikmaking van het herroepingsrecht bij de koper tot het moment van terugbezorging bij SCC BV, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Terugbezorging van de auto dient op Éen van de volgende drie wijzen plaats te vinden:
 7. persoonlijke terugbezorging door koper;
 8. terugbezorging door verstrekking van een opdracht tot ophalen van de auto door SCC BV;
 9. terugbezorging van de auto door een officieel erkend autotransport bedrijf. Indien voor Dèze optie woordt Rover dient vooraf toestemming van SCC BV te woorden verkregen.

 

Artikel 5-conformiteit en garantie

 1. SCC BV staat er voor in dat de auto voldoet aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de koopovereenkomst bestaande wettelijkee bepalingen en /of overheidsvoorschriften.
 2. Een eventueel door SCC BV verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de koopovereenkomst tegenover, kan doen gelden.

 

Artikel 6-hefboom en uitvoering

 1. SCC BV is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de overeenkomst tot koop van een auto.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan SCC BV kenbaar heeft gemaakt.
 3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij SCC BV tot het moment van bezorging aan de consument tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 4. Het moment van en de wijze van levering is in overleg tussen SCC BV en consument overeen woorden gekomen.

 

Artikel 7-aanvullende van afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van Dèze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen Rossen schriftelijk te woorden vastgelegd